ಬಸವಣ್ಣ

ಮುದ್ರಿಸು       
ಹಾಡಿನ ಹೆಸರು : ಛಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪರಧನವನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ,
ಹಾಡಿದವರ ಹೆಸರು : ಮುದ್ದುಮೋಹನ್
ರಾಗ : ಮಿಶ್ರ ಮಲಹರಿ
ತಾಳ : ಆದಿತಾಳ
ಶೈಲಿ : ಸುಗಮ
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಬಿ. ಆರ್.ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್
ಸ್ಟುಡಿಯೋ : ಗಣೇಶ್ ಆಡಿಯೋ ಆರ್ಟ್

ನಿರ್ಗಮನ